I MYRE (2023 og frem) anvendes modellen ROBOdidaktik som en fælles forståelsesramme for at kommunikere, evaluere og videreudvikle undervisningsforløb med emerging technologies. 

ROBOdidaktik er blevet udviklet, afprøvet og reviewet tværorganisatorisk i løbet af en syddansk projektrække (2018-2022). 

In MYRE (2023 and forward), the model ROBOdidactics is used as a common framework for communicating, evaluating, and further developing teaching modules with emerging technologies.

ROBOdidactics has been developed, tested, and reviewed cross-organizationally during a South Danish project series (2018-2022).

Forskningsartikler | Research articles

“Didactics in the age of robot technologies” (Lamscheck-Nielsen og Majgaard, 2022, BBFK)

Digital Literacy and Course Design” (Majgaard og Lamscheck-Nielsen, 2019, ECEL)