Rantzausminde og HTX/HHX: “AR og bæredygtighed: Anvendelse og produktion”

Forløbet blev gennemført i rammerne af en brobygning d. 27. okt. 2023 på det merkantile og tekniske gymnasium i Svendborg . Med deltagelse af 2x 8. klasser fra folkeskolen Rantzausminde og 3 HHX-elever, hhv. en HTX-elev som faglige mentorer for udskolingseleverne. 

Undervisningsdesign

Læringsmål

– 8. kl.: Eleverne skal kunne indsamle forskellige informationer om et produkt, samt sorterere og vurdere anvendeligheden af de indsamlede informationer. 

Yderligere skal eleverne kunne arbejde innovativt med Augmented Reality (AR) ved at bruge AR som værktøj og belyse et produkt ved brugen af AR.

– HHX og HTX: Eleverne skal få styrket deres samarbejdsevner, formidlings- og navigationskompetencer, såvel som deres kreativitet. Læs mere om kompetencerne i sektionen til højre.  

Indhold, aktiviteter, rammer

Forløbets minutiøse logistik var tilpasset rammerne for en brobygningsdag for 8. klasser, med en samlet varighed på 4,5 timer. Gennemført i klasselokaler på HHX og HTX, i skolens åbne læringsrum for elevgrupper, samt i erhvervsgymnasiets store auditorium. 

Forløbet var konciperet med parallel undervisning og på skift for de to 8. klasser, således at alle elever kom igennem:  

– HHX: AR & bæredygtighed, til fremme af en virksomheds konkurrencedygtighed og markedsføring, baseret på et casearbejde ift. en mejerikoncern

– HTX: avanceret teknologisk AR produktion, til anvendelse af AR-filtre og inddragelse af ansigtsgenkendelse

Det samlede forløb blev afsluttet i fælles forum med kåring af et vinderhold og overdragelse af præmie.

Download underviserpræsentation med elevopgave for HHX-delen (pdf)

 

Elevernes læringsprodukter

Eleverne udarbejdede deres læringsprodukter gruppevis: 

– HHX: Læringsprodukterne bestod af AR-baseret markedsføring af virksomheden Arla´s arbejde med bæredygtighed. Læringsprodukterne skulle kunne tilgås via en QR-kode. 

– HTX: Løsningen af en flertrinnet programmeringsopgave resulterede i, at eleverne kunne fremstille en brille som et AR-filter til live-anvendelse i bevægelse.  

Pædagogiske metoder Eleverne var forudgående blevet sammensat i bevidst valgte grupper á 3-4. Forløbet skiftede mellem korte introduktioner fra underviserne og gruppearbejde, hvor elevmentorerne fra HHX og HTX ydede faglig support, supplerende til underviserne.  Underviserne styrede med et relativt højt tidspres og et resultatorienteret fokus. 

Evalueringer 

Alle elevhold fik udarbejdet deres læringsprodukter. 

(Uddrag af survey – kommer!)

Flere vilkårligt valgte elevgrupper blev desuden videofilmet. Uddrag indgår som citater i denne forløbsbeskrivelse.

HHX-underviser: “8.kl. eleverne arbejdede meget fokuseret – og holdt engagementet oppe, selvom det ikke var en helt let opgave. Jeg vurderer læringsprodukterne som meget vellykkede. Det viser hvad de unge kan nå i løbet af meget kort tid med et klart beskrevet koncept. Alle grupper fik fremstillet et produkt, hvilket jeg anser som en kæmpesucces. Alt i alt var forløbet en succes, og jeg håber, at eleverne arbejder videre med teknologien i andre sammenhænge, for det er de med sikkerhed i stand til.”

Observatør: “Forløbet stillede store krav til elevernes koncentration og deres faglige præstation under tidspres. Arbejdsmetoderne svarede dog til de praksis- og erhvervsrettede  metoder, der kendetegner erhvervsgymnasiernes pædagogik, og de var dermed gode bidrag til elevernes karrierelæring og valgprocesser. Kobling af mentorelever fra HHX og HTX virkede overbevisende og kan optimeres yderligere, særligt for HTX.” 

8. kl. eleverne får hjælp fra erfarne HHX-og HTX-elever, 3.g. Væsentlige kompetenceområder for HHX- og HTX-eleverne: 

  • Samarbejdskompetencen dækker bl.a. over evnen til at fungere i et samarbejde med andre elever. Eleven kan udvise samarbejdskompetence ved at tage ansvar for og bidrage til, at et samarbejde opfylder de satte mål og opgaver og/eller ved at kunne deltage i samarbejde under forskellige forhold og med for- skellige roller.

Formidlingskompetencen,  dækker bl.a. over evnen til at kunne træffe velbegrundede kommunikationsmæssige valg og kunne videreformidle egne og andres ideer på en engagerende og overbevisende måde.

Navigationskompetencen dækker bl.a. over evnen til at kunne overskue komplekse arbejdsprocesser, møde komplekse problemstillinger og bruge sin faglige baggrund til at arbejde med disse. Eleverne skal altså̊ kunne navigere i en kompleks nyhedsstrøm og evne at udvælge hvilken viden, de skal bruge for at løse en opgave.

Kreativitetskompetencen dækker bl.a. over evnen til selvstændigt at identificere relevante problemstillinger, at kunne generere en række forskellige ideer og løsningsforslag samt kritisk at kunne vurdere disse og bearbejde dem. Det er vigtigt, at arbejdet med at styrke de innovative kompetencer altid er centreret om en stærk (fler)faglighed – en grundviden og grundlæggende metodiske færdigheder, da disse udgør fundamentet for at kunne arbejde innovativt med problemstillinger på en meningsgivende og relevant måde. Det kan være oplagt at opsøge eksterne samarbejder, fx med virksomheder, i forbindelse med arbejdet med at stille og besvare konkrete problemstillinger innovativt. Oplevelsen af at løse en autentisk problemstilling kan i sig selv højne elevernes engagement og forener samtidig udviklingen af innovations- og karrierekompetencer.

Pige forklarer gruppens læringsprodukt: 

Digital produktion

Valg af teknologier

For HHX-delen havde underviserne valgte Zapworks, som en brugervenlig AR-platform med en flad læringskurve.  

For HTX-delen var TinkerCad og MetaSpark valgt, dels for at give de unge en faglig udfordring og kvalificering med fra deres brobygning. Derudover er AR-filtre nu del af Facebooks (firma Meta) udbud til deres brugere og dermed indenfor almindelig rækkevidde for de unge. 

Forløbet var blevet forberedt på HHX og HTX med fiktive brugerlicenser til de unge på 13-15 år. Det skal tages til efterretning, at eleverne af samme grund ikke vil kunne arbejde videre med (nogle af) programmerne i deres fritid eller på egen skole. Folkeskolelærerne skal derfor overveje muligheder for opfølgning. Zapworks kan desuden ikke længere anvendes som freeware version. 

Parprogrammering og Worked examples, leg og eksperimenter

I både HHX- og HTX-delen af forløbet havde underviserne forberedt nogle digitale råprodukter (worked examples), som eleverne kunne arbejde videre med. Det stod eleverne dog frit at afprøve programmerne på egen hånd og at lege med funktionerne. Generelt skiftedes eleverne til at sidde ved tasterne og arbejdede således videre med hinandens koder. 

Den faglige refleksion vedr. teknologierne var grundet tidspresset begrænset hos 8. kl. eleverne, men elevmentorerne fra 3.g HTX og HHX fik yderligere styrket deres teknologi-faglige formidling. 

Grafisk produktion af brille, til anvendelse som et AR-filter i MetaSpark 

Digital dannelse

Eleverne oparbejdede en individuel relevans ift. de præsenterede teknologier ved at reflektere over deres anvendelse i bred kontekst og af dem selv.  Særligt ved at benytte eget ansigt i HTX-forløbet, blev de nye teknologiske muligheder meget klare.  

At få indsigt i de bagvedliggende processer for fremstilling af filtre, gav de unge en ny teknologiforståelse  og handleevne i forhold til morgendagens teknologier. 

Gruppearbejdet blev til praksisfællesskaber, hvor eleverne hjalp hinanden med at udforske programmerne og optimere deres fælles læringsprodukter henad vejen. De ældre elevmentorer fra HHX og HTX fungerede som vejledere, som selv opsøgte de unge eller blev trukket på for hjælp.  

Omverden

Særligt HHX-delen fokuserede på erhvervsliv og værdiskabelse, konkret ved at arbejde med en case ift. virksomheden Arla. 

I begge forløbsdele kom undervisningen naturligt ind på teknologiske trends og tendenser og dermed digitalisering af samfundet. Eleverne oplevede også, at teknologier kan fremme eller hæmme bæredygtighed. Eleverne diskuterede således, at Augmented Reality kunne bidrage til CO2-besparelser ved at mindske papirforbrug eller i transporten, når forbrugere vælger deres indkøb mere kvalificeret og selektivt. Øget it-anvendelse kan dog også forårsage øget strømanvendelse og produktion af langt mere hardware. 

Forløbet bidrog til 8. kl. elevernes karrierelæring både med indsigt i fagligheden på et erhvervsgymnasium og ved at opleve unge erhvervsgymnasiale rollemodeller. Også HHX- og HTX-eleverne, 3.g, fik afprøvet mulige karriereveje, hvor mentoring og ledelse kan komme i spil. 

Fælles forberedelse og samspil mellem de involverede undervisere fra begge uddannelsesniveauer fremmede de unges læring i uddannelseskæden

Studier af virksomheden Arlas profil og indsats for bæredygtighed