UCL og HTX “XR-prototyper til sundhedsfremme”

Forløbets ramme var et udvidet afsluttende event for et valgfag i Mixed Reality (XR) på professionshøjskolen UCL. 25 UCL-studerende præsenterede deres digitale prototyper til sundhedsfremmende formål, imens 10 HTX-elever fra Svendborg Erhvervsgymnasier fik mulighed for at opleve præsentationerne og give feedback. 

Undervisningsdesign

Læringsmål

– UCL: …..

– HTX: …..

Indhold, aktiviteter, rammer

Forløbet foregik i løbet af 5 timer i UCLs auditorium, afd. i Odense. 

For de sundhedsstuderende var forløbet samtidig kulminationen på deres tværfaglige valgfag i XR på UCL. UCLs studerende havde bearbejdet med problemstillinger som patienters frygt for MR-scanning, tidskrævende og usikker vurdering af Diabetes sår, såvel som sikring af genoptræningsøvelser efter operation. Det skulle undersøges og afprøves, hvor vidt og hvordan XR kunne bidrage til løsninger.

Imens leverede forløbet inspiration til en arbejdsdag med XR for HTX-eleverne. Resten af dagen var en praktisk workshop, hvor HTX-eleverne overværede et oplæg om Augmented Reality i forskellige andre brancher og lærte at programmere AR-elementer

Læringsprodukter

UCL-studerende: Et digitalt produkt (prototype) til forebyggelse eller modvirken af klassiske sundhedsfaglige problematikker, såvel som en afsluttende rapport med pitch som gruppepræsentation, med maks. 5 understøttende slides. 

HTX-eleverne: Løse givne programmeringsopgaver til produktion af AR-elementer. 

Pædagogiske metoder 

Forløbet på UCL blev gennemført med et problembaseret produktionsfokus på de studerendes læringsprodukter og pitches.  De studerende arbejdede i grupper á 3-5. 

Programmeringsdelen for HTX-eleverne foregik i mere klassisk form med dels oplæg, dels opgaveløsninger. Her var det dog eleverne fritstillet at vælge en mere eksperimenterende tilgang. 

Evalueringer 

UCLs arbejdsgrupper fik udarbejdet prototyper, der blev vurderet som gennemarbejdede, innovative og delvis realiserbare af UCL-lektorerne. (???)

Den afsluttende evaluering belyste en række områder, heriblandt de studerendes refleksioner over deres nye indsigter. Arbejdsgrupperne konstaterede samlet en “øget indsigt i villigheden fra sundhedsvæsenet til innovative løsninger” og at have opnået “viden om XR’s anvendelse i sundhedsvæsenet og potentiale for løsning af problemer”. De studerende udtrykte “positive tanker om potentialet for udvikling og implementering af XR-teknologi”.

HTX-eleverne blev videointerviewet. Uddrag indgår som citater i denne forløbsbeskrivelse.

Eksempler på UCL-studerendes læringsprodukter

“XR-projekt – Visualisering og interaktion ved uddannelse af diabetespatienter” 

Download projektrapport (sept. 2023)

8 arbejdsgrupper fra 3 sundhedsuddannelser pitchede deres digitale prototyper og refleksioner over XR.   

Opponentgrupper og lektor fra Multimediedesigner uddannelsen, UCL, udfordrede og kommenterede.  

Oplæg v/ XR-producenten Khora om bl.a. synliggøre sårheling ved hjælp af AR.

Programmering af AR-elementer i Cospaces. 

Digital produktion

Valg af teknologier

UCLs studerende valgte i hver deres arbejdsgruppe de teknologier, som de fandt anvendelige ift. deres sundhedsfaglige problemstilling. Heri indgik Augmented Reality (Hololink, Adobe Aero, Cospaces), Virtual Reality, app-programmering og grafiske programmer (Blender, Photoshop).

HTX-eleverne arbejdede i den opfølgende del af forløbet med Cospaces, som program med en relativ flad læringskurve. Brugeren kan både benytte blokprogrammering og mere avanceret linjeprogrammering. 

Den faglige refleksion vedr. teknologierne indgik eksplicit i UCLs studerendes afsluttende præsentationer med forklaring af de anvendte teknologier over for deres responsgrupper. Her redegjorde grupperne også for valg af netop VR eller AR, samt fordele og ulemper ved teknologierne. 

For HTX-elevernes vedkommende betød forløbet deres første møde med XR-produktion og handlede derfor mere om, overhovedet at få en fornemmelse for teknologierne og nogle af deres anvendelsesområder. 

 

Én af de sundhedsfaglige problematikker omhandlede patienters angst for MR-scanning. For at undgå følelsen af indelukkethed hos patienten, valgte arbejdsgruppen AR frem for VR, mhp. “overvindelse af fobier” og forebyggelse af klaustrofobi”, som “eksponeringsterapi” og til “visualisering af MR-scanning” (arbejdsgruppe Nextwave, 13. sept. 2024)

Digital dannelse

De studerende oparbejdede en individuel relevans ift. teknologierne ved at reflektere over deres anvendelse og afprøve dem i deres sundhedsfaglige kontekst.  

Kritiske samfundsrelevante betragtninger indgik i forløbet, med særlig omsætning i sundhedsvæsenet. Dermed bidrog forløbet ikke kun til at forberede de studerende på en generel udvikling på sektoren, at belyse fordele og ulemper, men også til selv at kunne blive aktør. 

Arbejdsgrupperne fungerede som praksisfællesskaber, hvor de studerende videst muligt indtog hver deres rolle i fælles produktion. Derudover drog arbejdsgrupperne nytte af deres medstuderendes mediekompetencer. Det blev fremhævet at forløbet havde givet en “positiv oplevelse med værdifuld indsigt i MMD’s evner og realistisk tilgang.”

 

Jf. den afsluttende evaluering, kunne “de studerende se klare fordele ved XR-teknologiens integration i sundhedsvæsenet og uddannelserne.”

Desuden nævnte de studerende XR-teknologiens “potentiale for forbedret forberedelse af studerende til kliniske situationer.”

Omverden

Forløbet havde et samfundsrelevant fokus på bæredygtighed i sammenhæng med de nye teknologier. I lyset af deres nye teknologiske erkendelser, konkluderede UCLs studerende på XR-teknologiens bidrag til specifikt verdensmål #3 “Sundhed og trivsel”: 

Bedre adgang til sundhedspleje: XR-teknologi kan muliggøre fjernkonsultationer, telemedicin og virtuel uddannelse, hvilket kan forbedre adgangen til sundhedspleje, især i områder med begrænset fysisk tilgængelighed til sundhedstjenester.

Uddannelse af sundhedspersonale: XR kan bruges til realistisk simulationsbaseret træning af sundhedspersonale, hvilket kan forbedre færdigheder og viden, og dermed bidrage til højere sundhedsstandarder.

Effektiv diagnostik og behandling: Anvendelse af XR i medicinsk imaging og kirurgi kan forbedre diagnostik og behandlingsmetoder, hvilket fører til mere effektive og nøjagtige sundhedsresultater.

Patientinddragelse og uddannelse: XR kan bruges til at skabe interaktive og informative patientoplevelser, der hjælper med at øge bevidstheden om sundhedsproblemer og forbedre patientens evne til at tage informerede beslutninger om deres eget helbred.

Globalt samarbejde og vidensoverførsel: XR muliggør samarbejde og vidensdeling på tværs af grænser og regioner, hvilket kan fremme global sundhed og deling af innovative løsninger på sundhedsproblemer.

UL-studerendes læringsprodukter blev pitchet på det afsluttende event. Arbejdsgrupperne præsenterede for hinanden og deres lektorer, såvel som for 10 HTX-elever (1.-3- g) fra Svendborg Erhvervsgymnasier. De forskellige grupper studerende og elever fik indsigt i forskellige uddannelsesretninger og karriereveje, ved at forholde sig til et fælles emne og anliggende igennem hver sin faglighed. Særligt for HTX-eleverne blev dette event en øjenåbner for teknologiske aspekter ifm. sundhedsfaglige karriereveje

Fælles forberedelse og samspil mellem de involverede undervisere fra flere professionsuddannelser og på tværs af uddannelsesniveauer fremmede de studerendes læring på tværs i uddannelseskæden

XR og verdensmål #3

HTX-elever fra Svendborg Erhvervsgymnasier overværede eventet som eksterne gæster og fik mulighed for at respondere på arbejdsgruppernes fremlægning. 

HTX-elev om sine fremtidsovervejelser:

“Jeg skal lave noget med programmering. Og så skal jeg lave noget med mennesker. Så sådan noget som det her kunne være meget spændende.”