UCL og SDU: “Fælles undervisning om AI”

Forløbet blevet gennemført som et dagsarrangement på SDU d. 21. sept. 2023. Deltagerne var studerende fra radiograf-uddannelsen, 7. semester,  professionshøjskolen UCL, og bachelorstuderende fra “Game Development and Learning Technologies”, Syddansk Universitet (SDU), i alt omkring 60 deltagere. I begge uddannelser ønskede man at belyse muligheder for at anvende “AI som læringspartner” for de studerende. Formålet med forløbet var at berige de to uddannelsesområders arbejde med forskellige vinkler for at tilgå kunstig intelligens. 

Undervisningsdesign

Læringsmål

– UCL, valgfag “AI for radiografer”: De studerende skal opnå kompetencer til at indgå i udvikling af professionernes mono og/eller tværprofessionelle praksis på basis af videnskabelige, teknologiske og/eller samfundsmæssige udviklingstendenser samt evidens- og erfaringsbaseret viden.

Yderligere skal de studerende jf. bkg. kunne dokumentere, vurdere, begrunde og udvikle sit professionelle virke. Dertil skal de studerende kunne udvikle radiografi, herunder skabe fornyelse og anvende kendt viden i nye sammenhænge, samt følge, anvende og deltage i forsøgs- og udviklingsarbejde inden for sundhedsområdet. 

– SDU: De studerende skal opnå viden om generativ AI, både hvad angår historie, anvendelsesområder og anvendelsesmetoder. De studerende skal kunne afprøve generativ AI til studieformål og herved afveje styrker og svagheder.

Indhold, aktiviteter, rammer

Forløbet over 5 timer foregik med a) en guided rundvisning på SDU, b) 2 fælles forelæsninger fra henholdsvis en SDU-lektor og en UCL-lektor i SDUs auditorium, samt c) spørgsmål/svar og dialog med og mellem de studerende.

Forelæsningerne omhandlede: 

– Den historiske udvikling, klassificering og det teknologiske fundament for kunstig intelligens  v/ lektor Gunver Majgaard, SDU (sept. 2023)

– Udforskning af ChatGPT til støtte af læringsprocesser for radiografer v/ Karin Brage, Ph.D. radiograf og lektor UCL  (sept. 2023)

Læringsprodukter

På UCL indgik de studerendes refleksioner i et længere UCL-forløb over 3 uger, som blev afsluttet med gruppeproducerede posters.   

På SDU indgik forløbets indhold efter individuel relevans i de studerendes faglige semesterprojekter (efterår 2023), med eksamen i jan. 2024. 

I begge uddannelser forsøgte de studerende efter forløbet at benytte ChatGPT undervejs i deres studieprocesser, fx ved idégenerering, kvalificering af programmering, ved strukturering af tekster, m.m.

Pædagogiske metoder  

Forløbet foregik som klassisk formidlingsundervisning og deraf inspireret kollektiv dialog, som blev faciliteret af lektorerne. Potentialet ved at have samlet to vidt forskellige faggrupper kunne fremover drages nytte af ved at iværksætte blandede gruppedialoger el.lign. 

Evalueringer 

De studerende opnåede tydeligvis nye teknologiske erkendelser og inspiration til egen anvendelse af AI. 

(SDUs evaluering)

Jf. UCLs evaluering af valgfaget, var “de grundlæggende timer om AI rigtig givtigt”. Der efterlyses endda endnu mere undervisning med generel viden/teori om AI –  “meget gerne flere hele dage”.

Nogle UCL-studerende blev videointerviewet. Citater heraf indgår i denne forløbsbeskrivelse:  

“Vi har mange tunge opgaver med mange små dele [giver eksempel, red.]. Det kan tage op til en hel dag at lave. Det har den [ChatGPT, red.] klaret på 2 sekunder.” – ” Kvaliteten, der mangler en smule. Men det er da en start.” – “Det er vigtigt at finde ud af, hvordan man kan bruge det, hvor man kan bruge det. Og især at blive undervist i, hvad er risikoerne ved at bruge det.”

Begge lektorer fremhævede at både dem selv og deres studerende have haft stor gavn af hinandens indsigter og bidrag. Det er således tilsigtet at videreudvikle og gentage forløbet. 

Fælles forelæsning 

Denne præsentation  (sept. 2023) må ikke deles uden forudgående aftale med forfatterne Karen Brage, Jakob Vest Hansen og Oliver Brage; UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  

Digital produktion

Valg af teknologier – ChatGPT som den dominerende sprogmodel på daværende tidspunkt, var valgt til at belyse generativ AI´s potentialer for at støtte eller berige læreprocesser, særligt også i forbindelse med branchefagligt stof. 

Faglig refleksion Grundet de studerendes forskellige fagligheder, var der stor forskel på de studerende kendskab til og indsigt i AI. For mange sundhedsstuderende berammede forløbet deres første møde med teknologien, imens de fleste SDU-studerende havde afprøvet sprogmodellen og selv oprettet en profil. Dermed fokuserede og reflekterede de studerende over forskellige aspekter. For begge hold blev forelæsningerne dog en øjenåbner ift. at anvende ChatGPT på kvalificeret og målrettet vis. 

Digital dannelse

De studerende relaterede oplæggene og demo af ChatGPT med arbejdsprodukter til hver deres egne uddannelser og fagområder. Særligt SDUs studerende fik nye indsigter ift. at anvende sprogmodeller ift. deres projektopgaver. Dermed blev AI individuelt relevant. 

Ved at UCLs studerende skulle udarbejde læringsprodukter til fremme af refleksion, blev der samtidig arbejdet med en kritisk bevidsthed om sprogmodellens begrænsninger og mulig betydning for samfundsudvikling. 

Foredragene skitserede fra SDU-side biologiske processer for menneskelig intelligens og og teknologiske processer for kunstig intelligens, imens UCL-foredraget omhandlede processer for at prompte og at produktudvikle. Foredraget fra SDU lektor kom også ind på den historiske udvikling af kunstig intelligens, med forskellige epoker og typer for AI. Foredragene lagde sammenlagt op til at udforske, hvordan teknologisk innovation udbreder sig (eller netop ikke) og om AI kan overføres til forskellige fagområder. Arrangementet rundede således aspekter for borgernes og de fagprofessionelles teknologiske handleevne

UCL-studerende 

“Jeg er overrasket over, hvor godt det [ChatGPT, red.) virker. Men jeg er også meget forsigtig med hvad det er, det kan bruges til. Jeg tror, jeg kommer til at bruge det, men det bliver ikke til det hele.”

“Problemstillingen minder lidt om det med en lommeregner i matematik. […] Hvis man kan bruge det til at gøre det hele lidt mere effektivt, så handler det mere om at blive undervist i, hvordan man kan gøre det. Vi skal omfavne teknologien.”

Omverden

Ved at konkretisere tilgange til generativ AI og særligt ChatGPT midt i en endnu uafsluttet samfundsdebat, indgik underviserne og de studerende aktivt i processer omkring digitalisering af samfundet.  På forløbstidspunktet var der stadig relativ stor usikkerhed på uddannelsesinstitutionerne om brug af sprogmodeller, anbefalinger hhv. reguleringer. Der er sidenhen kommet tiltag på både UCL og SDU. 

Forløbet bidrog til karrierelæring særligt hos UCLs studerendesom blev praktisk præsenteret for de akademiske studiemiljøer og muligheder for videreuddannelse på SDU.

Fælles forberedelse og samspil mellem de to lektorer fra begge uddannelsesinstitutioner dannede grundlag for, at der kunne arbejdes med fremme af fælles forståelse for anvendelse af AI i undervisningen. UCL kunne særligt bidrage med en praksisrettet tilgang og hvordan AI kan skabe merværdi for sundhedssektoren

UCL-studerende: “AI vil ikke udkonkurrere radiografer. Men det vil udkonkurrere dem der ikke bruger AI.”

Ny praksis ang. AI på SDU hhv. UCL

I dec. 2023 gjorde SDU sin egen “Copilot chatbot” tilgængelig for alle ansatte på SDU. Dermed kan medarbejderne afprøve teknologien på egne arbejdsopgaver. Copilot er bygget med samme sprogmodel som ChatGPT, men optimeret kombineret ud fra den nyeste information.

UCL har sidenhen udarbejdet både retningslinjer for egne medarbejdere og udgivet læringsobjekter for de studerende. Se og afprøv “Introduktion til generativ AI”.