MOOCs - hvad og hvorfor

MOOC står for Massive Open Online Course. 

(Forklaring, historie, udbredelse og i DK, teknologi)

MOOCs i MYRE

I MYRE arbejder undervisere sammen på tværs i uddannelseskæden og dermed på tværs af deres pædagogiske og didaktiske grundfagligheder. Når underviserne lærer og udvikler med hinanden, er der dels brug for en fælles didaktisk forståelsesramme. Denne ramme har vi kunnet udvikle i et større praksisfællesskab som den efterhånden velafprøvede og veletablerede model ROBOdidaktik. Men derudover er der brug for en fælles platform til (fortsat) kompetenceudvikling, uafhængig af enkelte projekter og frit tilgængelig for alle. 

Til dette formål blev det nærliggende at tænke på MOOCs om didaktiksering af fremtidsteknologier. Syddansk Universitet er én af hovedkræfterne bag MYRE indsatsen og de forudgående projekter. SDU forestod også den action research, som resulterede i ROBOdidaktik modellen. Da SDU åbnede sin egen MOOC-læringsplatform OpenEdX i 2023, fik MYRE stillet faciliteten til rådighed.

Dermed kunne visionen om MOOCs, der henvender sig tværinstitutionelt til undervisere, afprøves med en prototype. MYRE Syddanmark blev ramme om udviklingen af ´Kunstig intelligens (AI) som læringspartner´ (2023/2024).    

´AI som læringspartner´

(Om MOOC´ens udviklingsproces, koncept og indhold)

Download analyserapport, SDU (jan. 2024)

I ´AI som læringspartner´ indgår en række videoforklaringer af generativ kunstig intelligens, anvendelse af AI i undervisningen og etiske overvejelser. 

Denne video med lektor Gunver Majgaard, SDU (2024), samler nogle af hovedpointerne.    

A technology-didactic model

The intensive digitalization over relatively few years has led to a focus on teaching with new technologies and technological production. At the same time, a need has arisen to achieve greater mutual understanding and coherence across educational levels – in the “education chain”. Schools have also opened up or are asked to open up to their environment, including businesses, other public sector organizations, and civil society.

In this context, the ROBOdidactics model has been developed and refined during a Southern Danish project series. The model is practice-based and qualified in an action research process.

About

The technology-didactic model supports the planning, evaluation, and communication of teaching with digital production. The model covers 4 dimensions:

TEACHING DESIGN with learning objectives, pedagogical methods, student co-determination, evaluations, etc.

DIGITAL PRODUCTION about the technological part of the learning processes, with various methodological approaches to iterative development and innovation processes.

DIGITAL LITERACY, which includes the technological empowerment of students, their critical thinking, and ethical considerations.

ENVIRONMENT / THE EXTERNAL WORLD as a perspective by collaborating with companies, other educational institutions, etc., with career learning as one of the important methods.

Users can access ROBOdidactics “anywhere they want” and choose “whatever they want” as the appropriate elements for  the given individual teaching modules.

ROBOdidactics vs. 2.0

Didactic framework with guideline

In a series of didactic workshops across the education chain, numerous teachers and the schools’ pedagogical coordinators have contributed to the iterative development of ROBOdidactics.

Moreover, version 2.0 of the model has been supplemented with guiding reflection questions that can support the understanding of the model.

ROBOdidactics has been developed, tested, and reviewed across educational organizations and levels during a Southern Danish project series (2018-2022).

In MYRE (2023 and beyond), the model is used as a common framework to communicate, evaluate, and further develop educational programs with emerging technologies.

Didaktisk ramme

Vejledningen til modellen ROBOdidaktik er udarbejdet i løbet af didaktiske workshops (2021) af undervisere og pædagogiske koordinatorer fra en række ungdomsuddannelser (EUD, HHX, HTX, STX), flere grundskoler og et universitet. Der er sidenhen foretaget en let opdatering i anledning af mobil app´en ROBOdidaktik. 

De vejledende spørgsmål skal ikke betragtes som fyldestgørende, men må gerne tages som inspiration til videre refleksion. 

Princip “Pick & play”: Vælg de elementer, der er mest relevante for det givne undervisningsforløb, typisk 4-6 elementer. Det er IKKE meningen, at alle modellens 21 elementer skal gennemarbejdes for hvert forløb. 

Rækkefølge: Forløb kan blive initieret forskelligt og dermed i de forskellige kvadranter i modellen. Der kan fx komme impulser udefra, når en virksomhed tilbyder samarbejde om en teknologisk case (omverden), eller der kan være et behov for at fremme elevernes kritiske overvejelser om teknologierne (digital dannelse). Der kan være kommet en ny teknologi på markedet, som skal afprøves (digital produktion), eller nye læreplaner lægger op til brug af nye teknologier (undervisningsdesign).  

Underviser Janne præsenterer modellen:

Vejledende spørgsmål

Læringsmål

Omhandler viden, færdigheder hhv. kompetencer, som eleverne skal opnå i forløbet: fagligt, socialt og/eller personligt. Se også vejledningerne til fagene.

 • Hvilke faglige mål og hvilket kernestof skal der arbejdes med (viden, færdigheder, kompetencer)?
 • Hvilke fag skal indgå?
 • Hvordan giver forløbet mening for en given målgruppe?
 • Hvordan kan man tilpasse eksisterende forløb til mål og målgruppe?

Elevernes medindflydelse

Eleverne inddrages med fordel i planlægning af forløbet og undervejs. Ved fx at vælge tema, case, sted, målgruppe, rolle el.lign.

 • På hvilken måde kan eleverne inddrages aktivt i planlægningen af undervisningen? Kan eleverne inddrages i timernes struktur, fx minipauser eller rækkefølge af fagligt indhold?
 • Kan eleverne byde ind med problemstillinger, de gerne vil undersøge? Kan eleverne fx vælge temaer ved projektarbejde? Hvordan inddrager man elevernes interesser og hverdagsliv?
 • Har eleverne ønsker til at arbejde med konkrete teknologier?
 • Kan eleverne inddrage aspekter fra andre fag, de har på deres uddannelse?
 • Skal eleverne inddrages i dannelse af grupper – eller netop ikke?

Indhold, aktiviteter og rammer

Omhandler det faglige stof og materialer fra forløbets fag. Aktiviteter som oplæg, undersøgelse, konkurrence m.m. Rammer med sted, indretning og udstyr m.m.

 • Hvilke oplæg, opgaver og aktiviteter kan introducere til forløbet? Hvordan får du sporet elevernes tanker ind på det, I skal arbejde med nu? Kan der hentes inspiration udefra, fx en ekspert som viser eller fortæller om en teknologisk løsning?
 • Har skolen velegnede fysiske rammer til at gennemføre projektet? Eller kræver projektet fx brug af værksted eller laboratorium, virtuelle hjælpemidler eller særlige computere/3D-printere etc.?
 • Hvad tillader rammerne og antal teknologier i forhold til antal elever?
 • Har du mulighed at gennemføre din undervisning inden for den givne tid og økonomi, eller er der behov for, at du søger om ekstra ressourcer?

Elevernes læringsprodukter

Omhandler elevernes afleveringer, evt. med kravspecifikationer. Fx koder, prototype, givne opgaveløsninger, præsentation, flowchart, m.m.

 • Hvad skal eleverne producere: Fx et programmeret spil, en poster, en videotutorial til andre elever, en video til demonstration af hvad en robot-prototype kan og hvordan den virker, en procesrapport, en præsentation?
 • Hvilke kravspecifikationer skal eleverne evt. få? Fx omfang, teknisk kvalitet, forståelighed, valide kildehenvisninger etc.

Pædagogiske metoder, legemetoder

Omhandler fremme af motivation, refleksion, kreativitet, teambuilding m.m. Målrettet brug af gruppearbejde, individuel præstation, peer-learning etc.

 • Hvilken pædagogisk tilgang har I til jeres elever?
 • Hvordan arbejder du med undervisningsdifferentiering, herunder køn, præferencer, faglige niveauer?
 • På hvilken måde skal eleverne samarbejde? Hvordan foregår gruppedannelse (fx grupperoller, kønsfordeling, faglige niveauer)?
 • Anvender I leg og spil til teambuilding og/eller til illustration af det faglige indhold?

Evalueringer

Hvem evaluerer hvad og hvordan: Elevernes læringsproces og -produkter, forløbet som helhed, målgruppens tilfredshed, m.m.

 • Hvordan foretager du faglige bedømmelser af elevernes læring?
 • Hvordan vurderer du elevernes læreprocesser? Hvordan giver du eleverne feedback på forløbet?
 • Hvordan organiserer og understøtter I elevernes selvevalueringer og peer-evalueringer?
 • Hvordan evaluerer underviserne med hinanden?
 • Evaluerer I på forældremøder?
 • Sammenfat: Hvad gik godt, hvad kan I gøre bedre?

Omverden

Karrierelæring

Karrierelæring er en tilgang og metode til at fremme udvikling af elevernes kompetencer til at vælge vej. Midler kan være aktiviteter som brobygning, virksomhedsbesøg, ung-til-ung undervisning, informationssøgning m.m. Aktiviteterne forberedes af og med eleverne, imens kan der være opgaver og der samles op efterfølgende mhp. mulige karrierevalg (= ”før – under – efter”).

 • Hvilke metoder bruger du for at fremme elevernes karrierelæring? Strukturerer du karrierelæringsaktiviteter fx med ”før-under-efter”?
 • Hvordan forbereder du dine elever på at få studiekompetencer?
 • Inddrager I virksomheder eller andre organisationer i karrierelæringsprocesser?
 • Kan/bør forældre inddrages eller andre fra elevernes netværk og miljøer?

Målgrupper og samskabelse

Omhandler elevernes og undervisernes arbejde med interessenter uden for skolen. Inddragelse af interessenter i fx cases, undersøgelser eller arrangementer.

 • Hvilke eksterne organisationer kan I med fordel indgå et samarbejde med?
 • Hvordan tilfører cases fra virkeligheden ekstra værdi? Hvordan giver samarbejdet mening for alle? Hvordan får samarbejdspartnerne indflydelse på og gavn af det fælles projekt?
 • Ligger virksomheder inde med mindre projekter/opgaver/cases til co-design af et undervisningsforløb?
 • På hvilken måde og ad hvilke kanaler skal kontakten til virksomhederne foregå? Har skolen allerede kontakter eller et netværk, der kan bruges?

Digitalisering i samfundet

Omhandler digital produktion i forhold til samfundsudviklingen: Digitalisering af brancherne, af hverdagslivet, globale tendenser, FNs Verdensmål, m.m.

 • Findes der aktuelle spørgsmål, tendenser eller problemstillinger i samfundet, som dit projekt relaterer til? Fx digital inklusion/eksklusion, demokratiske problemstillinger, selvkørende biler, overvågning, borgerservice, strategier, etc.?
 • Er der internationale aspekter, som er oplagte at forholde sig til?
 • Er der en sammenhæng til (nogle af) FNs verdensmål?
 • Kan I inddrage data og fakta fra den aktuelle samfundsdebat eller fra forskning, som kan understøtte projektet?

Læring i uddannelseskæden

Omhandler at skabe sammenhængende forløb på tværs af uddannelsesinstitutioner og -niveauer. Lærer-lærer samarbejde, elev-elev tutoring og opbakning fra ledelsen.

 • Hvilke uddannelsesinstitutioner og virksomheder kunne du passende arbejde sammen med ift. dit fag?
 • Findes der dele af forløbet, hvor det kan give mening at perspektivere til andre uddannelsesinstitutioner eller niveauer?
 • Kan forløbet med fordel inddrages i brobygningssamarbejde?
 • Hvordan sikrer I sammenhæng af læringsmål i uddannelseskæden?
 • Hvordan kommunikerer, udvikler, samarbejder og evaluerer du sammen med de andre undervisere i uddannelseskæden?

Erhvervsliv og værdiskabelse

Omhandler samarbejde med erhvervslivet om indhold i undervisningsforløb og karrierelæring for eleverne. Teknologierne i brug og kommercielle aspekter.

 • Hvilke netværk kan I trække på mhp. nye samarbejdspartnere fra erhvervslivet? Hvordan kan I videreudvikle jeres eksisterende samarbejde med (praktik-)virksomheder?
 • Hvem har hvilke kontakter?
 • Bruger I rollemodeller? Fx en ingeniør (evt. en tidligere studerende), der holder oplæg, en kvindelig programmør, karriereforbilleder fra EUD, etc.
 • Foretager I brugerundersøgelser?
 • På hvilken måde giver samarbejdet værdi for jer og for virksomheden? Hvordan afgør I værdiskabelsen?
 • Hvordan kan I sætte teknologierne i en kommerciel sammenhæng? Hvordan kan I arbejde med at omsætte idéer til markedsbehov, undersøge mulig salgsværdi, identificere målgrupper, etc.?

Valg af teknologier

Omhandler valg af udstyret og software til den primære (digitale) produktion, udviklingsmiljøer hhv. brugerapps. Evt. understøttende teknologier, fx video, billeder m.m.

 • Hvilke teknologier vil I arbejde med? Fx diverse sprogmodeller for generativ kunstig intelligens, software til produktion af virtual eller augmented reality, grafisk produktion m.fl. Skal eleverne lære at programmere fysiske devices (robotter o.lign.)? Fx Lego-mindstorm, Arduino, mBots, micro:bits m.fl. 
 • Skal eleverne lære grundlæggende programmering? Fx Scratch eller i AppLab. 
 • Skal eleverne lære at programmere til VR eller AR? Fx CoSpaces m.fl. 
 • Skal der laves videoer eller indtalte præsentationer? Fx Screen-O-Matic, OBS, PowerPoint, Prezi m.fl.
 • Skal eleverne kunne give fagligt feedback? Fx Kahoot, Quizlet, Socratic, Google Forms, Microsoft Forms, Peergrade.io m.fl.
 • Skal eleverne samle og opbevare digitale produkter? Fx Google-Drev, OneDrive (deling i Microsoft Teams), Dropbox m.fl.
 • Kan alle elever køre/har adgang til de programmer/teknologier du vil anvende? Kan/vil I benytte online-redskaber (via IOS, Windows)?

Metoder

Metodevalget er afhængigt af fx forløbets varighed, det faglige niveau, elevtyper og læringsmål. Metoderne betinger ikke hinanden, men kan supplere hinanden.

 • Hvilke metoder vælger du og hvorfor?
 • Passer metoderne til længden og evt. tværfagligheden i undervisningsforløbet?
 • På hvilke(t) klassetrin foregår forløbet? Hvilken strukturering kræver det? Er der brug for en særlig stilladsering?

Iterative designprocesser

Omhandler mere åbne processer i længerevarende forløb, med trinvise forbedringer. Fra friere til mere styrede forløb med rammer, benspænd, prædefinerede milepæle og teamroller. Iterativ udvikling er flere på hinanden følgende omgange i designcirklen (design, test, evaluering og justeringer), som egner sig godt for længerevarende forløb.

 • Hvordan kan forløbet deles op i mindre dele, som eleverne kan arbejde med iterativt? Hvor mange iterationer er der i projektet?
 • Hvilke temaer har de enkelte iterationer? Har du lavet en fasebeskrivelse, som er synlig for eleverne?
 • Hvilke prototyper skal der leveres undervejs (analoge eller digitale prototyper)?
 • Hvilke deadlines har de enkelte iterationer?
 • Hvordan gør I status ved deadlines?
 • Hvordan stilladserer du eleverne på forskellige tidspunkter/faser?

Worked examples, parprogrammering

Worked examples er de digitale ressourcer/simple programmer til videreforarbejdning i/af elevproduktioner.

 • I hvor høj grad skal der gives detaljerede eksempler på de produktionsmetoder som eleverne skal lære at anvende?
 • Hvordan kan der tænkes (gruppevise) “bespænd” ind, så produkterne får forskellige udtryk og egenskaber?
 • Til lidt kortere øvelser og opgaver: Har du selv gennemført opgaven? Har du udarbejdet et eksempel, som elever kan arbejde videre på? Hvad er væsentligt at vise eleverne for at de kan arbejde selvstændigt videre? Hvordan og med hvilke krav udvides eksemplerne, så eleverne ikke blot kopierer?

Parprogrammering foregår parvis, og eleverne videreudvikler på hinandens produkter. Det understøtter samarbejdet og de faglige samtaler. Fx hvert 10. minut skiftes plads foran computeren.

 • Overvej elevernes faglige niveau ved pardannelsen eller andre hensyn mhp. deres indbyrdes samarbejde.

Leg, eksperimenter og innovation

Omhandler afprøvende tilgange til teknologier med minimal instruktion. Evt. brug af legemetoder, mhp. relationsdannelse, idégenering, turde at fejle, m.m.

 • Hvordan tilpasser du problemstillingen til elevernes faglige ståsted?
 • Hvilke metoder til idégenerering og konceptudvikling kan du bruge?
 • Hvordan kan leg indgå i idegenerering? Hvilke teknikker og øvelser kan anvendes, fx for at åbne en proces, for at lytte til hinandens forslag, for at vælge idéer ud, for at lukke en proces? Se fx Den kreative platform, Aalborg Universitet.
 • Hvordan kan iterative designprocesser indgå i innovationsforløb?

Faglig refleksion

Efter afslutningen beskriver eleverne deres arbejdsproces og teknologiske produkter med de korrekte fagudtryk og ift. den bagvedliggende teori. Omhandler, hvad eleverne har lært om teknologi og designprocesser.

 • Hvilke faglige begreber er i spil?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres digitale produkter og de valgte tekniske løsninger?
 • Hvilke perspektiver har produktet fx i en samfundsmæssig sammenhæng? Hvilke andre problemer kan produktet løse?
 • Hvad kunne eleverne have gjort anderledes i designforløbet med den nuværende viden?
 • Hvilke typer feedback kunne være værdifulde for eleverne? Fx summativ feedback (vurdering af et eksisterende produkt), formativ evaluering (vejledende i forhold til fremtidige produkter), portfolio (løbende produkter og refleksioner).

Digital dannelse

Digital myndiggørelse

Omhandler en kritisk, refleksiv og konstruktiv tilgang til digital teknologi og automatisering. Bl.a. at opnå en forståelse for sikkerhed, etik og konsekvenser.

Etik og samfund

Omhandler etiske problemstillinger og dilemmaer ved anvendelse og udvikling af teknologi til fx at støtte klima, økonomi, sikkerhed, at bekæmpe kriminalitet m.m.

 • Hvem drager nytte af teknologierne, og hvilke behov opfylder vi?
 • Hvilke sammenhænge er der mellem analoge og digitale løsninger?
 • Fordele og ulemper ved de valgte teknologier?
 • Hvilken rolle har den givne teknologi i samfundet?
 • Hvorfor skal vi arbejde med teknologi i dette forløb?

Individuel relevans

Indebærer at relatere teknologierne til en betydning for de enkelte elever, fx i deres fritid og hverdagsliv, deres fremtidsdrøm, deres læringspræferencer, etc.

 • Hvilke personlige erfaringer har eleverne på forhånd med brugen af teknologierne?
 • Hvilken relevans har den teknologi, I arbejder med, for samfundet og for eleverne selv?
 • Hvordan afspejler elevernes perspektiv deres valg af design cases? Fx kan spilinteresse føre til design af et skydespil, imens klimainteresse kan føre til design af spil som afhjælper forurening. 

Kritisk tænkning

Omhandler refleksion med fordele, ulemper og konsekvenser ved teknologier og deres anvendelse, bl.a. cyber- og persondatasikkerhed, kildekritik, m.m.

 • Hvordan vælger man troværdige kilder?
 • Hvad er de skrevne og de uskrevne regler på de sociale medier?
 • Hvordan fremmer du holdningsdannelse hos eleverne og at eleverne tager kritisk stilling?

Teknologisk handleevne

Omhandler evnen til at udtrykke sig og mestre værktøjer i forhold til at kunne udtrykke computational thinking i et digitalt artefakt, udvælge og udvikle digitale kilder.

Praksisfællesskaber

Den digitale kompetence og færdighed i anvendelse i sociale professionskontekster, også når praksis foregår i handlinger som ikke udtrykkes i ord.

 • Hvordan skal eleverne samarbejde om (digital) dannelse? Hvordan er eleverne afhængige af hinanden i deres samarbejde?
 • Hvordan foregår samarbejde i teams/for den enkelte/med en overordnet?
 • Er rollemodeller, ældre elever og erhvervslivet inddraget som faglige interessenter?

Computational Thinking

Omhandler fremme af elevernes evner til at anvende viden om netværk, algoritmer, programmering. Logisk tænkning, abstraktion og mønstergenkendelse. Datamodellering, test og afprøvning.

 • Hvordan arbejder man med fejlfinding i koden eller systemet? Hvordan kan du introducere til en fejl (som man selv har løsningen på)?
 • Hvordan fremmer du elevernes forståelse af, hvordan koden blev afviklet i sekvens?
 • Hvordan arbejder eleverne med kodning og programmering: fx loops, betingelser, variable og andre programmeringsbegreber?
 • Hvordan mestrer eleverne programmer til digital produktion af fx videoer, wireframes, digitale prototyper af apps?

Minutvideoer: eksempler fra undervisernes praksis

UNDERVISNINGSDESIGN

DIGITAL PRODUKTION

DIGITAL DANNELSE

OMVERDEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Toggle Content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Referencer

Events in MYRE DK-DE encompass a range of meetings and seminars:

 • Network meetings are  open to all project members, first and foremost teachers, managers and involved stakeholders: The purpose of the network meetings is to support  exchange among the participants and to promote the progression of the production.   
 • Workshops are optinal for project memebers according to their needs and interests: The purpose is to contribute with technological inspiration. Conducted as short-lasting webinars, or hybrid or with personal presence.  
 • Steering group meetings with participation of the local project managers: A decision-making forum to ensure quality and value-addition of the project.   
 • Events are open for the public and especially stakeholders. Results and methods are presented, and the purpose of the events is their broader implementation.  

We announce our meetings here, as they come up. The materials from the meetings and other information can be accessed via our internal project platform and the local project plans.  

Undervisningsforløb i MYRE

Undervisningsforløbene omhandler undervisning om eller med emerging technologies. Undervisningen foregår i og på tværs af fag på forskellige uddannelsesniveauer. Nogle af forløbene afholdes “i uddannelseskæden”, altså i samspil mellem uddannelsesniveauerne; fx som brobygning, som ´samundervisning´ af elever og studerende fra forskellige uddannelsesniveauer, som gæsteforedrag, som læringsaktiviteter ´elev-elev´ henholdsvis ´studerende-elev´, som fælles learning events, og meget mere. 

Undervisningsforløb publiceres løbende her, i takt med at de er afholdt og evalueret.

Forløb i MYRE Syddanmark

Undervisningsforløbene i MYRE Syd er blevet gennemført i efterår 2023 og i perioden jan.-feb. 2024 af:

 • Svendborg Erhvervsgymnasier (SESG), HHX og HTX
 • Syddansk Universitet (SDU), Mærsk Mc-Kinney Møller Institut
 • UCL, sundhedsuddannelser
 • Grundskolerne Haahrs og Rantzausminde 

I fagene i uddannelserne, MYRE Syd

Efterår 2023, SDU: “Kunstig intelligens som en læringsteknologi“, i uddannelsen Game Development and Learning Technologies

Efterår 2023, UCL: “XR til fremme af sygdomsforebyggelse og genoptræning“, i valgfag

September 2023, UCL: “AI som læringspartner i sundhedsuddannelser”, i radiografuddannelsen

Oktober 2023, HTX (SESG): “Opgaveformuleringer med Chat GPT”, i samfundsfaget

24. okt. 2023, HTX (SESG): “AR-programmering med TinkerCad og Meta Spark”, i faget programmering B 

11. okt. 2023, Rantzausminde, 7. kl.: “SkoleGPT som kreativ partner”, i faget biologi

Jan. 2024, HHX (SESG): “Kvalificering af elevernes skriveprocesser og intro til ChatGPT”, i danskfaget 

I uddannelseskæden, MYRE Syd

13. sept. 2023, UCL og HTX Svendborg: “XR prototyper til sundhedsfremme”, UCL studerende pitcher deres XR prototyper, med sparring fra HTX. Gennemført på UCL med 70 studerende i fysioterapi, hhv. Multimediedesign, og 10 HTX elever (1., 2. og 3. g) 

21. sept. 2023, UCL og SDU: “Fælles undervisning om kunstig intelligens”, historisk udvikling af AI og anvendelse af ChatGPT i sundhedsuddannelserne. Gennemført som fælles forelæsning for UCL- og SDU-studerende på SDU.

25. okt. – 16. nov. 2023, Haahrs og HHX: “AI for iværksætteri” – idéudvikling til iværksætteri i et fælles forløb med merkantilt gymnasium

27. okt. 2023, Rantzausminde og HTX/HHX: AR og bæredygtighed: Anvendelse og produktion” – et tværfagligt brobygningsforløb til en erhvervsgymnasial uddannelse

19. – 23. feb. 2024, Haahrs og UCL:  “XR i sundhedsvæsenet” – indsigt i og afprøvning af Virtual Reality for 10. kl., med introduktion fra UCL lektor  

Arrangementerne i MYRE omfatter forskellige aktiviteter:

 • Netværksmøder for alle projektdeltagere, særligt undervisere og eksterne samarbejdspartnere: Formålet med netværksmøderne er at beramme udveksling mellem deltagerne og bidrage til den faglige fremdrift i projekterne.   
 • Workshops for projektdeltagerne der har interesse og behov: Formålet er at bidrage med teknologisk inspiration. Gennemføres som korterevarende webinarer eller med fysisk tilstedeværelse eller som hybrid.  
 • Styregruppemøder med deltagelse af de lokale projektledere: Et beslutningstagende forum til sikring af projekternes kvalitet og værdiskabelse.   
 • Events er åbne for offentligheden og særligt projekternes interessenter. Her formidles bl.a. resultater og metoder.  

Arrangementer publiceres løbende her. Øvrige aktiviteter fremgår af projektplanerne.  Download af materialer fra arrangementerne foregår via intern side for projektdeltagerne

Slutevent MYRE Syd, 28. feb. 24, Svendborg

Tilmelding senest d. 22. feb.

Sted: Svendborg Erhvervsgymnasier 

Netværksmøde, 8. nov. 23, Svendborg

Tilmelding senest d. 2. nov.

Sted: HTX Svendborg 

Workshop hands-on, 12. okt. 23, Svendborg: "Virtual Reality"

Tilmelding senest d. 6. okt.

Sted: MakerLab Tech, Svendborg 

Webinar, 6. okt. 23: "Metaverse"

Tilmelding senest d. 5. okt. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen. 

Gennemføres i ZOOM.

Workshop hands-on, 13. sept. 23, Odense: "Augmented Reality"

Tilmelding senest d. 7. sept.

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Webinar, 23. aug. 23: "Kvanteteknologier"

Tilmelding senest d. 21. aug. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Kick-off MYRE Syd, 16. juni 23, Svendborg

For program og materialer fra kick-off, se projektintern side.

Her ligger projektmaterialer, præsentationer fra arrangementerne, såvel som baggrundsstof til MYRE. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, hvis du mangler adgangskode eller andet.

Et erfaringsrettet pilotprojekt

Fem uddannelsesinstitutioner har i rammerne af MYRE initiativet gennemført et pilotprojekt i perioden april 2023 – marts 2024, med tilskud fra Region Syddanmark. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet har kvalificeret indsatsen og projekternes fælles slutprodukter. Samtidig har MYRE Syd bygget videre på erkendelser og modeller, som er oparbejdet i en tidligere projektrække i Syddanmark. 

Partnerskabet

5 fynske uddannelsesinstitutioner har deltaget i MYRE Syd: 
– Svendborg Erhvervsgymnasier som projektejer og administrator, samt bidrag i den faglige produktion
– Syddansk Universitet med teknologisk og didaktisk ekspertise, også mhp. kvalitetssikring og formativ evaluering af projektet
– UCL med eksperter og ekspertise fra professionshøjskolens sundhedsuddannelser
– Udskolingsklasser og undervisere fra de 2 grundskoler Haahrs og Rantzausminde har deltaget aktivt i udvikling og undervisningsforløb

Moeve har stået for projektledelse til fremme af den faglige fremdrift  og bidraget samtidig til forarbejdning og udbredelse af de faglige slutprodukter. 

Mål, resultater og evaluering

MYRE Syd ville fremme elevernes og de studerendes ”Kompetencer til fremtiden”, med primært fokus på deres ”kompetencer til arbejdsmarkedet”, som bidrag til Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi. 

Pilotprojektets resultater og leverancer skulle være undervisningsforløb om og med fremtidsteknologier, særligt Metaverse, kunstig intelligens og i mindre grad kvanteteknologier og maritime teknologier. MYRE syd skulle bidrage til opbygning af viden og netværk, som skulle kunne danne baggrund for en påtænkt større tværregional indsats, således at de unge mennesker – og underviserne – kan forberedes på de nye teknologier, som kommer til at tegne fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Kontakt til projektledelsen

Across borders

In MYRE, there are naturally also international aspects. Technologies and their influence on our lives do not stop at the borders. Everywhere, there is a search for modes and methods to organize education and teaching in relation to the possibilities and challenges that technologies bring with them.

Innovative educational practitioners may have found convincing local solutions that may not be directly transferable, but can contribute with inspiration for further development other places.

European reports and policies support this approach. Exchange across country borders, as well as research and transnational co-creation is promoted by the European Union, OECD, UNESCO and other major influential bodies.  

Teacher training (DK-Svendborg, 2022): Vocational teachers create business cards with Augmented Reality – a simple but stunning gimmick for students to apply during their educational pathway. 

Denmark-Germany

During spring 2023, bilateral dialogues between educational organizations from Funen in Southern Denmark, from Berlin and from the Northern German state Schleswig-Holstein, led to findings about joint interests, regarding the didactic and pedagogical work with emerging technologies. 
Thus, a partnership was formed, and a joint project was designed. An application for this project – MYRE DK-DE – has been approved by the Interreg Baltic Sea Region in Dec. 2023. 

MYRE DK-DE: in short

MYRE DK-DE (More Youths Realize Emerging Technologies) addresses challenges from emerging technologies, such as Artificial Intelligence, robotics, and the Metaverse, as well as lesser-known technologies like Quantum Computing. These technologies have a global impact but pose local challenges, often addressed by ad-hoc local initiatives.

The project focuses on equipping educational institutions and enhancing student learning by managing the threats and opportunities these technologies present.

MYRE DK-DE involves three Danish and German partners and their local consortia, aiming for a more systematic approach by combining local solutions.

At least 10 teaching modules will be developed, reviewed, and refined in exchanges across the border.

The partners will work in local consortia in each their “education chain”: from lower to upper secondary and further education. 

Evaluation will cover local implementation, student learning impact, and teacher empowerment. The ROBOdidactics model will serve as a common framework.

The project is organized into five work packages: 1) Project management, 2) Quality & evaluations, 3) Exchanges & collaboration, 4) Production, and 5) Documentation & follow-up. 

MYRE DK-DE emphasizes transparency and co-creation across educational levels. The project aims to ease career choices for young people and their educational transition. 

The project is the spearhead for a broader Danish-German initiative. This initiative will result in the groundwork for a formal network and a series of MOOCs (massive open online courses) for border-crossing empowerment and collaboration.

Additional educational partners and their local consortia will be committed in Schleswig-Holstein and Southern Denmark, respectively.

Didactic principles

The tech-didactic model ROBOdidactics (Majgaard 2019, vs. 2.0 2020) serves as a joint framework for mutual understanding and development or further development of local teaching processes. 

The teaching modules will be applied in the educational programs according to the respective regulations, as well as adapted for co-teaching across the levels. The modules will promote the students’ digital production, digital literacy, and career learning, while incorporating activities related to sustainability (UN Goals) and border-crossing themes.

(Under udvikling)

Tre erhvervsskoler planlægger i rammerne af MYRE et fælles projekt til påbegyndelse i 2024. 

Erfaringer og viden fra pilotprojektet i Region Syddanmark kvalificerer partnernes planlægning. Samtidig indgår overvejelserne fra Midtjylland allerede i det videre arbejde i MYRE. 

computer, laptop, notebook-3174729.jpg

Partnerskabet og fokus

(Under udarbejdelse)

Erhvervsskolerne udgør til sammen en bred faglig og geografisk spredning.  

En teknologi-didaktisk model

Den intensive digitalisering i løbet af relativt få år har ført til fokus på undervisning med nye teknologier og teknologisk produktion. Samtidig er der opstået et behov for at opnå en større gensidig forståelse og sammenhæng på tværs af uddannelsesniveauerne – i “uddannelseskæden”. Skolerne har også åbnet sig (mere) mod deres omverden, heriblandt virksomheder, andre organisationer i den offentlige sektor og civillivet.

I denne kontekst er modellen ROBOdidaktik blevet udviklet og raffineret i løbet af en syddansk projektrække.  Modellen er praksisbaseret og kvalificeret i et aktionsforskningsforløb. 

Om ROBOdidaktik

Den teknologi-didaktiske model understøtter planlægning, evaluering og kommunikation af undervisning med digital produktion. Modellen omhandler 4 områder:

 1. UNDERVISNINGSDESIGN med læringsmål, pædagogiske metoder, medindflydelse fra eleverne, evalueringer m.m.
 2. DIGITAL PRODUKTION om den teknologiske del af læringsprocesserne, med forskellige metodiske tilgange til iterativ udvikling og innovationsprocesser.
 3. DIGITAL DANNELSE, som bl.a. omfatter den teknologiske myndiggørelse af eleverne, deres kritiske tænkning og etiske overvejelser.
 4. OMVERDENEN som et perspektiv ved at samarbejde med virksomheder, andre uddannelsesinstitutioner etc., med karrierelæring som en af de centrale metoder.

Brugerne kan tilgå ROBOdidaktik ´hvor man vil´ og vælge ´hvad man vil´ som de passende elementer til de enkelte undervisningsforløb. 

ROBOdidaktik vs. 2.0

Didaktisk ramme med vejledning

I en række didaktiske workshops på tværs af uddannelseskæden har en lang række undervisere og skolernes pædagogiske koordinatorer bidraget til den iterative udvikling af ROBOdidaktik. 

Modellen 2.0 er desuden blevet suppleret med vejledende refleksionsspørgsmål, der kan understøtte forståelsen af modellen.

Også som app

ROBOdidaktik fremstår som en kompakt model, der kræver forklaring og eksempler. Undervisere har ønsket en virtualisering, som kan bruges i selvstudier, i teamsamarbejde og på lærerworkshops.

Det har resulteret i en app, som indeholder augmenteringer, korte videoberetninger fra praksis, links til undervisningsforløb med digital produktion, samt faglige referencer.

App´en ROBOdidaktik kan downloades frit fra App Store og Google Playstore. 

ROBOdidaktik er blevet udviklet, afprøvet og reviewet tværorganisatorisk i løbet af en syddansk projektrække (2018-2022). 

I MYRE (2023 og frem) anvendes modellen som en fælles forståelsesramme for at kommunikere, evaluere og videreudvikle undervisningsforløb med emerging technologies.