Undervisningsforløb i MYRE

Undervisningsforløbene omhandler undervisning om eller med emerging technologies. Undervisningen foregår i og på tværs af fag på forskellige uddannelsesniveauer. Nogle af forløbene afholdes “i uddannelseskæden”, altså i samspil mellem uddannelsesniveauerne; fx som brobygning, som ´samundervisning´ af elever og studerende fra forskellige uddannelsesniveauer, som gæsteforedrag, som læringsaktiviteter ´elev-elev´ henholdsvis ´studerende-elev´, som fælles learning events, og meget mere. 

Undervisningsforløb publiceres løbende her, i takt med at de er afholdt og evalueret.

Forløb i MYRE Syddanmark

Undervisningsforløbene i MYRE Syd er blevet gennemført i efterår 2023 og i perioden jan.-feb. 2024 af:

  • Svendborg Erhvervsgymnasier (SESG), HHX og HTX
  • Syddansk Universitet (SDU), Mærsk Mc-Kinney Møller Institut
  • UCL, sundhedsuddannelser
  • Grundskolerne Haahrs og Rantzausminde 

I fagene i uddannelserne, MYRE Syd

Efterår 2023, SDU: “Kunstig intelligens som en læringsteknologi“, i uddannelsen Game Development and Learning Technologies

Efterår 2023, UCL: “XR til fremme af sygdomsforebyggelse og genoptræning“, i valgfag

September 2023, UCL: “AI som læringspartner i sundhedsuddannelser”, i radiografuddannelsen

Oktober 2023, HTX (SESG): “Opgaveformuleringer med Chat GPT”, i samfundsfaget

24. okt. 2023, HTX (SESG): “AR-programmering med TinkerCad og Meta Spark”, i faget programmering B 

11. okt. 2023, Rantzausminde, 7. kl.: “SkoleGPT som kreativ partner”, i faget biologi

Jan. 2024, HHX (SESG): “Kvalificering af elevernes skriveprocesser og intro til ChatGPT”, i danskfaget 

I uddannelseskæden, MYRE Syd

13. sept. 2023, UCL og HTX Svendborg: “XR prototyper til sundhedsfremme”, UCL studerende pitcher deres XR prototyper, med sparring fra HTX. Gennemført på UCL med 70 studerende i fysioterapi, hhv. Multimediedesign, og 10 HTX elever (1., 2. og 3. g) 

21. sept. 2023, UCL og SDU: “Fælles undervisning om kunstig intelligens”, historisk udvikling af AI og anvendelse af ChatGPT i sundhedsuddannelserne. Gennemført som fælles forelæsning for UCL- og SDU-studerende på SDU.

25. okt. – 16. nov. 2023, Haahrs og HHX: “AI for iværksætteri” – idéudvikling til iværksætteri i et fælles forløb med merkantilt gymnasium

27. okt. 2023, Rantzausminde og HTX/HHX: AR og bæredygtighed: Anvendelse og produktion” – et tværfagligt brobygningsforløb til en erhvervsgymnasial uddannelse

19. – 23. feb. 2024, Haahrs og UCL:  “XR i sundhedsvæsenet” – indsigt i og afprøvning af Virtual Reality for 10. kl., med introduktion fra UCL lektor  

Arrangementerne i MYRE omfatter forskellige aktiviteter:

  • Netværksmøder for alle projektdeltagere, særligt undervisere og eksterne samarbejdspartnere: Formålet med netværksmøderne er at beramme udveksling mellem deltagerne og bidrage til den faglige fremdrift i projekterne.   
  • Workshops for projektdeltagerne der har interesse og behov: Formålet er at bidrage med teknologisk inspiration. Gennemføres som korterevarende webinarer eller med fysisk tilstedeværelse eller som hybrid.  
  • Styregruppemøder med deltagelse af de lokale projektledere: Et beslutningstagende forum til sikring af projekternes kvalitet og værdiskabelse.   
  • Events er åbne for offentligheden og særligt projekternes interessenter. Her formidles bl.a. resultater og metoder.  

Arrangementer publiceres løbende her. Øvrige aktiviteter fremgår af projektplanerne.  Download af materialer fra arrangementerne foregår via intern side for projektdeltagerne

Slutevent MYRE Syd, 28. feb. 24, Svendborg

Tilmelding senest d. 22. feb.

Sted: Svendborg Erhvervsgymnasier 

Netværksmøde, 8. nov. 23, Svendborg

Tilmelding senest d. 2. nov.

Sted: HTX Svendborg 

Workshop hands-on, 12. okt. 23, Svendborg: "Virtual Reality"

Tilmelding senest d. 6. okt.

Sted: MakerLab Tech, Svendborg 

Webinar, 6. okt. 23: "Metaverse"

Tilmelding senest d. 5. okt. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen. 

Gennemføres i ZOOM.

Workshop hands-on, 13. sept. 23, Odense: "Augmented Reality"

Tilmelding senest d. 7. sept.

Sted: Syddansk Universitet, Odense

Webinar, 23. aug. 23: "Kvanteteknologier"

Tilmelding senest d. 21. aug. Mødelink fremsendes sammen med deltagerbekræftelsen.

Kick-off MYRE Syd, 16. juni 23, Svendborg

For program og materialer fra kick-off, se projektintern side.

Her ligger projektmaterialer, præsentationer fra arrangementerne, såvel som baggrundsstof til MYRE. Kontakt projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, hvis du mangler adgangskode eller andet.